top of page

Performers

Alex Ito

Audrey Tu

Doug Sakamoto

Gaku Sasaki

Gianna Furumoto

Masa Miyano

Mike Hirota

Minami Sasaki

Past Performers

Amy Hartendorp

Christine Kimura

David Wells

Frank Hiroyasu

Jason Osajima

Joe Small

Kene Kubo

Liz Ishida

Minoru Nishida

Tomomi Hongo

Yuzu Kubota

Aya Ino

Craig Ishii

Emily Yoshihara

Gloria Kum

Jason Pha

Keiko Harada

Kevin Suda

Masumi Asahi

Sam Ho

Vanessa Yee

Vivian Lee

Candice Shikai

Daniel Porter

Eric Briggs

Janelle You

Jill Tahara

Kelvin Lee

Kim Matsudaira

Mike Gusukuma

Steven Liu

Yui Kamiya

bottom of page